ارتش یمن: «الحوطه» بزرگترین شهر استان لحج پاکسازی شد