دکتر مهدی گلشنی: اگر آنقدر که به واردات اتومبیل توجه می کنند به آموزش و پرورش توجه می کردند وضع به این