مسئول سوری: انتقال صدها مجسمه از تدمر به اماکن امن