تاسیسات دریایی به جای تیم ملی فوتسال رودرروی پرتغال!