بازرسی کشتی نجات توسط نهادهای قانونی با هماهنگی قبلی بود