کنفرانس «فرهنگ صلح در مسیحیت و اسلام» در اسپانیا برگزار شد