تصاویر اختصاصی فارس از حضور ناو رزمی البرز در کنار کشتی «ایران شاهد»