ایجاد شهرک های صنعتی توسط بخش خصوصی مورد حمایت دولت است