اعتصاب عمومي در تونس نهادهاي دولتي و مغازه ها را تعطيل کرد