شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری صنعتی 7.1 درصد افزایش یافت