شهرداری و شورای شهر تهران معین کردستان در برنامه های فرهنگی شوند