متخصص فناوری اطلاعات: روابط عمومی های کشور باید خلاق و نوآور شوند