343 میلیون دلار برای تکمیل فاز دوم بندرشهید رجایی اختصاص می یابد