پيمانکاراني که قابليت HSEدارند مي توانند در مناقصات شرکت کنند