پیروانی: شاید اردوی ترکیه به خاطر مشکلات مالی لغو شود