برخی از محصولات «چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به آفت مبتلا شده است