روابط عمومی‌ها برای تحقق شعار سال نقش برجسته‌ای دارند