پزشکیان: دیپلماسی قرآنی باید بیش از گذشته در جهان ...