دهیاران سقز اردیبهشت معطر را با صعود به قله برده زرد گرامی داشتند