تغذیه و امنیت غذایی از اولویتهای شورای سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت در سال 94