نخستین دانشکده مالتی مدیای هنرهای دیجیتالی راه اندازی شد