پیگیری مسائل مهدویت راهی برای جریان‌سازی مناسب در اصفهان است