بیمارستان‌های جنوب ترکیه مملو از مجروحان گروه‌های مسلح