فرمانده سپاه:به مناسبت سوم خرداد 13 برنامه شاخص در سقز برگزار می شود