امتناع انجمن اسلامی دانشگاه منابع طبیعی گرگان از مناظره/ انجمن اسلامی نه موافق رفع حصر است نه مخالف!