فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی تخریب‌ها را به حداقل می‌رساند