نعمت زاده: ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه در دست بررسی است