مسوولان باید با رعایت قانون در انتخابات موضع بی طرفانه اتخاذ کنند