قرائتی: دانشجویان برای باز کردن قفل‌های جامعه تلاش کنند