روابط عمومی‌ها وکیل مدافع سازمان خود و مدعی العموم مردم باشند