کاری که رهبر انقلاب به محمدرضا سرشار توصیه کردند: اگر آقای رهگذر، در ظرف بیست-سی سال، غیر از این کار ه