تمامي پيمانکاران بايد به بالاترين سطح فرهنگ HSE دست يابند