نخستين دوره آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ایران در پاكستان افتتاح شد