عنایتی: تضمینی برای زنده ماندنم ندارم ، چه برسد به ماندن در استقلال !