اعزام نماینده ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بررسی میزبانی تیمهای عربستانی