رییس جمهوری: ایران نخستین کشوری است که نهضتی را برای اجرای قانون و نجات از استبداد ایجاد کرد