بازرسی کشتی نجات توسط نهادهای قانونی با هماهنگی قبلی بوده است/ وضعیت مساعد حرکت کشتی علیرغم شرایط نا