رئيس هلال‌احمر: کشتي نجات براي بازرسي توسط سازمان ملل متحد به جيبوتي خواهد رفت