مقایسه توافق هسته ای ایران و غرب با توافق امریکا و کره شمالی اشتباه است