کارگاه آموزشی خبر نویسی برای روابط عمومی های لرستان برگزار می شود