اختصاص بیش از 4000 میلیارد تومان به اشتغال مددجویان