عسگری از سمت خود استعفا کرد/ فغانی به کمیته داوران معرفی شد!