بسیج دانشجویی چهار دانشگاه تهران، درخواست تجمع سکوت در برابر مجلس کردند