حاشیه های دیدار مردمی رئیس جمهور در ورزشگاه تختی تبریز