شاهزاده جنگ طلب سعودی برای ماه عسل به پاریس رفته است!!