بهارانه ای با یاران همدل؛ نشست جدید خانه افغانستان