صیانت از ژنوم فرهنگی، پیش‌نیاز امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است