صفاتی: سبک زندگی قرآنی متن تمدن بشری است / متاسفانه ...