حوزه علمیه خواهران به دنبال ایجاد یک نهضت علمی بزرگ و فراگیر است