توسعه ورزش سوارکاری در اصفهان/ توجه به آموزه‌های دینی در ورزش